Guide for møblering av hovedkontoret 2020 – 2030

”Aktivitetsstyrt kontor” – et must for alle?

Det skrives og fortelles mye positivt om dette hver dag, så mye at det er lett å få inntrykk av at denne løsningen er det eneste som gjelder, men bildet er langt mer nyansert.

Hvordan treffe blink?

Det er mange områder man skal tenke på ved etablering av nytt hovedkontor, lokalene skal bygge kultur og identitet, legge til rette for nye arbeidsformer/samarbeidsformer, kreativitet, og innovasjon for å nevne noen.

Confidon mener en av de viktigste driverne for å lykkes med etableringen er å tidlig lande et riktig møbleringskonsept for organisasjonen. Å velge riktig møbelkonsept for nytt hovedkontor er vanskelig og blir en øvelse som berører mye og mange, men det finnes alltid flere gode løsninger.

Nøkkelen til suksess er derfor at bedriftens ledelse først oppdager og blir kjent med alle muligheter på en nøytral måte. Deretter velger bedriften selv en tilpasset løsning de mener er optimal og implementerer denne sammen med sine ansatte.

Confidon har gjennom 12 år bistått en rekke bedrifter i valg av møbleringskonsepter ved etableringen av deres hovedkontor. Vi har også bistått i møbelanskaffelsene som til nå teller ca. 20.000 arbeidsplasser og 22.000 sitteplasser med bord i fellesarealer.

Ser vi på hva kundene har valgt de siste tre årene er fordelingsnøkkelen tilnærmet slik: Landskap 20%, Team 10%, Celle 20%, Kombinasjon 35% mens kun 15% har valgt det vi i møbelbransjen omtaler som aktivitetsstyrt kontor. Den foreløpige lave andelen av tidenes hotteste kontortrend er nok et resultat av at få bedrifter ønsker en slik total forvandling av sitt nye hovedkontor og da finner trygghet i noe midt i mellom.

Kostnadsbildet for de ulike møbleringskonseptene varierer blant annet med vektingen mellom arbeidsplasser og mer sosiale plasser/soner. En kan derfor eksempelvis oppleve at møbelpakken i et aktivitetsstyrt kontor blir mer kostbar siden løsningen setter større krav til samtlige områder i lokalet.

 

Viktigste kjennetegn på ”De 5 møbelkonseptene”

Landskap – mer enn 10-20 arbeidsplasser i et åpent lokale uten en masse vegger. Arbeidsplassene er til bruk for alle ansatte og deres mange funksjoner. Bedriften kan gi hver ansatt en fast plass eller gå motsatt ved å velge en ”clean desk” modell. Nødvendige støtterom og møteplasser samt gode ”husregler” er viktig og avgjør bruken, flyten og trivselen i lokalet.

Team – Litt som kontorlandskap beskrevet over men med flere inndelinger til grupper med 4-10 ansatte. Støtterommene kan spres i kontorlokalet eller annen skjerming benyttes.

Celle – 4 faste vegger med dør rundt hver ansatt sammen med ønsket antall møterom og sosiale soner.

Kombinasjon – tilpasset miks av de tre allerede nevnte møbelkonseptene sammen med riktig type og antall støtterom.

Aktivitetsstyrt – betydelig underdekning av tradisjonelle arbeidsplasser, ”clean desk” praktiseres uten faste hjemmeområder. Lokalene kompletteres med en valgt miks av ulike ”arbeidssoner” som er annerledes møblert og tilpasset de ansattes mange gjøremål og behov. Konseptet er tilpasset bedrifter hvor de ansatte ofte jobber utenfor kontoret, bedriften er tilnærmet papirløs og lederen viser ekstra stor tillit da normal kontroll ikke lar seg praktisere.

Møbelkonsept 6 og 7… – De siste årene har det dukket opp flere ”nyvinninger” av fremtidens kontor (future office) og noen har nok er kommet for å bli. Coworking er en videreutvikling av kontorfellesskap og kontorhotell. Konseptet kan passe godt for en rekke mindre eller typebestemte bedrifter. I 2018 har Coworking tilbudene i Oslo eksplodert. Andre konsepter ligger også i startgropen og venter, de kan for eksempel passe større bedrifter som kun ønsker et sentralt offentlig ”treffpunkt” istedenfor et hovedkontor.

Viktig! Alle 5 konsepter inneholder en mengde kjente møbeltyper som arbeidsbord, teknisk tilbehør, oppbevaring, skjermvegger, kontorstoler og sittegrupper. Mye er likt, men det finnes også varianter spesialtilpasset de ulike konseptene. Confidon som møbelspesialist liker derfor å ”snakke om og med møbler” og erfarer at ”riktige møbler møblert riktig” skaper flotte nye funksjonelle hovedkontorer.

 

Hvem velger hva?

På nett finner ledelsen eller den ansatte akkurat det en ønsker å finne for å støtte sitt syn om alt innen temaet møbelkonsepter og fremtidens kontor.

Et stort antall forståsegpåere uttaler seg her om hva som er riktig for din bedrift, dette underbygges ofte med ulike måleverktøy som viser dagens løsning, logging av de ansatte sine ønsker og en ser naturlig nok på hva gjør andre og sine konkurrenter. Når dette legges sammen med gjetninger om fremtiden skal løsningen være funnet, og denne har i dag en tendens til å inneholde aktivitetsstyrt kontor i større eller mindre grad.

Dette betyr på ingen måte at en aktivitetsbasert løsning er feil, men det betyr heller ikke at det er det eneste riktige.

Under nevner vi noen bedrifter som nylig har gjort ulike valg av møbelkonsept.

Valget deres er basert på hvordan de jobber i dag, deres kultur og hvordan de ser for seg å jobbe de neste ti-år. De har deretter sammen med Confidon fått utarbeidet en optimal møbleringsplan:

Landskap – valgt av Bouvet AS for sine 350 ansatte i nytt hovedkontor 2017

Team – valgt av Bosch for sine ansatte i nytt hovedkontor 2018

Celle – valgt av Europris AS for sine 250 ansatte i nytt eget hovedkontor 2019

Kombi – valgt av 4Service Gruppen AS for sine 100 ansatte i nytt hovedkontor 2018

Aktivitetsstyrt – valgt av PwC for 2/3 deler av sine 800 ansatte i nytt hovedkontor 2019

 

Confidon AS 2018

Tomas Falkenberg, møbel- og bransjespesialist

Helge Schjøth, daglig leder

Kontormøbler – den offentlige innkjøpers mareritt?

Utfordringene står i kø for den som får ansvaret med å gjennomføre en større møbelanskaffelse eller lande en optimal rammeavtale for møbler til bruk i kontor, skole, barnehage eller helsebygg.

Kontraktmøbelbransjens mange tilbydere står også i kø for å få presentere sine produkter for det offentlige. De har alle et håp om å være med på og senere vinne en rettferdig konkurranse regulert av Lov om offentlige anskaffelser (LOA). Med regler som fremmer forutberegnelighet, åpenhet, konkurranse på like vilkår og nøytralitet burde det resultere i enkle og optimale anskaffelser, men slik er det ikke.

Confidon har medarbeidere med 30 års erfaring fra begge sider av forhandlingsbordet og har sett de fleste varianter av anskaffelse av kontormøbler. Manglende forståelse hos kjøper på hvordan kontraktmøbelbransjen fungerer skaper et dårlig utgangspunkt for en riktig konkurranse. Den aller største misforståelsen er at kjøper tror at alle tilbydere kan prise og levere alle produkter! Confidon opplever likevel ofte at kjøper blir påvirket til å tro dette av ulike rådgivere.

Realiteten er at hver forhandler (tilbyder) har salgsavtaler med kun 3-10% av de ca. 350 kontraktmøbelprodusentene som omsettes i Norge gjennom forhandlerleddet. Produsentene er selv med på å forme dette markedet der de enten velger å satse på mange forhandlere, noen få prioriterte forhandlere eller kun sin eneforhandler.

De siste 10 år har jakten på kundene og konkurransen tilspisset seg og blitt råere. Kontraktmøbelbransjen følger nå med på alle endringer i LOA og tilpasser seg raskt. Tilbyder går i dag igjennom nye anbud med lupe sammen med sine advokater for å sikre rettferdige og motiverende konkurranser. Ved tildeling gjør de det på nytt, men da er målet å lære mest mulig om kunde og konkurrenter for bruk i sin besvarelse av neste møbelutlysning på Doffin.

Møbelsalg til det offentlige vil alltid være attraktivt grunnet jevn, forutsigbar inntekt og konkurranser med ”hull” som alltid gir muligheter for gode marginer. Det som er mindre motiverende i denne salgsprosessen er et omtrentlig fraværende samspill mellom selger og kjøper som sitter i hvert sitt lokale med hver sin advokat. Annet som er med på å legge en demper på tilbyder sin salgsinnsats og kreativitet er bla. økende krav til dokumentasjon, ”uenighet” rundt miljø, destruktiv vekting, priskonkurranse fremfor møbelkonkurranse, fraværende eller anonym prøveoppstilling, nytenkning ved valg av strategi og vekting som virker mot sin hensikt, levering av helt andre produkter enn vinnere i konkurransen og lekkasje til tilbydere uten avtale.

I et marked med 350 møbelprodusenter og store forskjeller i pris, kvalitet, funksjonalitet og design blir konkurransegrunnlaget og møbelbeskrivelsen avgjørende for gjennomføringen av konkurransen og resultatet man ender opp med. En typisk utfordring er at en enkel beskrivelse gir lite føringer rundt kvalitetsnivå og dermed resulterer i en konkurranse der pris blir avgjørende, og man ender opp med produkter av en kvalitet man egentlig ikke ønsker. En annen utfordring med enkle beskrivelser er at produktene man blir tilbudt ikke er sammenlignbare eller de som ønskes. I et forsøk på å komme seg bort fra dette velger flere å benytte bilder av aktuelle produkter som en del av beskrivelsen. Dette oppleves av bransjen som favoriserende og ekskluderende da kun et fåtall vil være i stand til å kunne levere det aktuelle produkt. Selv om man tar med uttrykket ”eller tilsvarende” i tilknytning til bildet oppleves det førende og likt.

Nye regler ses alltid på med spenning av alle tilbydere som raskt tilstreber seg å bli spesialister på disse og utnytte dette til sin fordel. Innovative anskaffelser har dukket mer opp de siste par år og vil være positivt for nevnte samspill da det her oppfordres til tettere dialog for å lære. Når kjøperen har begrenset markedsekspertise og produktkunnskap blir utfordringen fortsatt å avklare om rådene man får i møte med bransjens ulike selgere faktisk er gode eller kun er preget av egen vinning.

En normal reise for en større møbelanskaffelse med eller uten rammeavtale ser slik ut:

 1. Inspirasjon: Interiørgruppe ”på runde” (alene eller med interiørarkitekt/konsulent)
 2. Demo: Prosjektleder låner inn interiørgruppens favorittprodukter for intern fremvisning og testing
 3. Collage: En dokument utarbeides som inneholder ”valgte” møbler, anbefalt møbleringsplan, situasjonsskisser, farger/materialer på overflater med mer.
 4. Ønskeliste: Mengdeoppstilling overleveres til innkjøper
 5. Konkurransen: Dokumenter ut på Doffin og tilbud i retur
 6. Valg og tildeling: Evaluering av tilbud og vekting/innstilling av møbler/møbelpakke
 7. Møbelleveranser: Mini konkurranser

I en bransje der svært få møbler kan leveres av ”alle” og utvalget av produsenter og forhandlere er enormt, er det derfor uheldig å i praksis starte konkurransen med å velge produkt og produsent. En slik reise er ikke helt i tråd med intensjonen til LOA og gir innkjøper noen uløselige utfordringer som ofte ender med et negativt resultat. Dette kan være bla. innsyn, klager, nye runder, uønskede møbler med for lav kvalitet og kort levetid, feil vinner av konkurransen med mer.

Møbelbransjen har de siste år sett en økende trend hvor den offentlige leietaker overlater til sin gårdeier å utføre hele anskaffelsen av løst inventar på lik linje som med fast inventar. En slik anskaffelse er selvfølgelig enkel for leietaker, men skjer normalt helt uten konkurranse og det mange mener er godt på siden av LOA.

En annen trend er dynamiske anskaffelser som raskt kan bli noe annet enn enkelt for prosjektleder og innkjøper. Confidon ser det ikke usansynlig at kommuner i og rundt de store byene ender opp med 10 til 15 gode tilbydere som da skal inviteres med i en minikonkurranse på alle møbelforespørsler over kr. 100-200´. Den kommende 4 års perioden vil bli utfordrende og mindre forutsigbar for alle parter.

Confidon sin hovedoppgave er å bistå oppdragsgiver med nøytral og nødvendig markedsekspertise og produktkunnskap i prosjektanskaffelser, også gjerne ved inngåelse av rammeavtaler. Gjennom mer enn 10 år har ConfidonMetoden® hele veien blitt videreutviklet for å bistå offentlige innkjøpere med best mulig støtte i konkurranser. Selv om innholdet i en anskaffelse støttet av ConfidonMetoden® inneholder mange av de samme punktene i reisen beskrevet over, er likevel reisen helt annerledes. Vår metodikk sikrer at det blir en åpen konkurranse på like vilkår der ingen favoriseres eller ekskluderes, det er forutberegnelighet gjennom hele prosessen og gjør det enklere å heve både kvalitet og design. Dette er en reise hvor både kunden og bransjen er vinnere.

 

Noen offentlige kunder som har gjort reisen med ConfidonMetoden®:

Oslo Kommune UDE, Statnett, DIFI, Riksrevisjonen, Bærum kommune kulturarena, Norges Bank, Statens strålevern, Oslo kommune (UKE) og Norges Forskningsråd

 

 

Les også:

Fremtidens kontor

Hurra (hjelp…) vi skal flytte!

Kontormøbelbransjen i dag

 

Hvem selger kontormøbler i 2023?

Livet som nøytral møbelspesialist midt i kontraktsmøbelbransjen er mer spennende enn noen gang. Under vårt arbeid med å lede bedrifter trygt frem til deres mest relevante forhandlere og produktvalg, har Confidon siden 2015 sett en klar endring i markedet.

Vi stiller derfor spørsmålet, hvem er egentlig møbelforhandleren det neste tiår?

Tradisjonelle og klare roller ser nå ut til å flyte mer over i hverandre og vi er spent på om alle naturlige aktører i salgskjeden vil overleve disse nye ”trendene”. Vi ser allerede nye vinnere og tapere.

 

De fire tradisjonelle aktørene.

Kontraktsmøbelbransjen består litt enkelt sett av produsenter, agenter, forhandlere og interiørarkitekter.

Produsenten har naturlig nok høy kompetanse om egne produkter og god kontroll på produksjon og logistikk. Produsenten lever av å utvikle riktige produkter og lojale forhandlere. I Oslo omsettes møbler fra mer enn 350 ulike møbelprodusenter.

Agenten representerer hovedsakelig utenlandske produsenter i Norge. De har tett dialog med produksjon og eksportsjef hos et mindre antall utvalgte produsenter. Agenten lever av lojale forhandlere og interiørarkitekter som anbefaler deres produkter.

Forhandleren har god kompetanse om et utvalg produsenter som det satses på for å tilby en god produktmiks for sine kunder. Forhandleren har et team med dyktige selgere og logistikkavdeling som sørger for effektiv leveranse og montasje. Selgeren setter sammen egne møbelpakker eller følger premissgivere som interiørarkitekter. Forhandleren lever av produktsalg, mest mulig til høyest mulig pris.

Interiørarkitekten har god oversikt over deler av møbelmarkedet. De er skolerte til å mene noe om produktenes design og uttrykk for deretter å sette sammen flotte pakker som anbefales kunde. Naturlig nok har de da sine favoritter blant produsenter, agenter og forhandlere, slik blir de en viktig premissgiver i mange prosjekter. Deres pakker ender normalt i en priskonkurranse hos en eller flere forhandlere hvor vinneren leverer. Interiørarkitekten lever av timer.

 

Flere ”nye” salgskanaler i kontraktmøbelbransjen.

Confidon observerer og følger en rekke nye varianter i kontraktsmøbelbransjen med spenning. Under omtaler vi noen av disse og stiller samtidig spørsmål om hva det gjør med markedet og hvilken merverdi aktørene oppnår.

 • Hva skjer i markedet når noen av de største bedriftene inngår direkteavtaler med norske produsenter? Hva oppnår/mister disse bedriftene på slike avtaler?
 • Hva skjer i markedet når tunge gårdeiere gjør direkteavtaler med produsenter? Hva oppnår/mister gårdeier på slike avtaler? Hva oppnår/mister deres leietakere på slike innkjøp? Hvordan spiller dette på lag med LOA – lov om offentlige anskaffelser?
 • Hva skjer i markedet når interiørarkitekten selger møbler til kunde? Hva oppnår/mister interiørarkitekten på direktesalg? Hva oppnår/mister leietaker på slike innkjøp?
 • Hva skjer i markedet når bedrifter går direkte på utenlandske produsenter og importerer selv? Hva oppnår/mister bedriften på slik handel?
 • Hva skjer i markedet når bedrifter handler kopier av møbelikoner på nett fra utlandet? Hva oppnår/mister bedriften på slik handel?
 • Hva skjer i markedet når også produsenter velger å besvare møbelanbud på Doffin? Hva oppnår/mister den offentlige bedrift og innkjøper på dette?
 • Hva skjer i markedet når bedrifter ber agenter i Kina om å fylle containere med billige varer og kopiprodukter? Hva oppnår/mister bedriften på slik handel?

All denne ”kreativiteten” vil helt sikkert få større konsekvenser for markedet i årene fremover. Confidon har registrert en økende misnøye og usikkerhet blant alle møbelbransjens aktører. Også i år under ”Designers Saturday” og Stockholmsmessen gikk diskusjonene høylytt mellom partene som naturlig er i en slik ”endringsprosess” som ikke kan eller bør stoppes.

 

Hva skjer i våre naboland?

Mens de store innredningsprosjektene i Oslo ofte styres av de store interiørarkitektbedriftene er situasjonen i våre naboland svært annerledes.

I København er det en mengde sterke bånd mellom forhandlere og byggets arkitekter som da samarbeider godt på vegne av kunde. I Stockholm er det en håndfull sterke forhandlere som ”eier” sine kunder og bistår med omtrent alt kreativt. Men også i disse hovedstedene vokser utviklingen av ”nye” kreative salgsløsninger.

 

Hvem blir så vinnere og tapere i kontraktsmøbelbransjen det neste tiåret?

 • Produsenten som bygger opp egne salgsteam og konkurrerer med dagens forhandlere?
 • Produsenten som sier ja til store bedrifter om direktesalg og leveranser utenom forhandleren?
 • Forhandleren som kutter bånd til nytenkende produsenter?
 • Agenter som spleiser produsenter og bedrifter utenom forhandleren?
 • Interiørarkitekten som velger å selv selge møbler til bedriften?
 • Kanskje kommer det også helt nye selgende aktører inn i bransjen?

 

Forhandlerens rolle i salgskjeden.

Forhandleren er en naturlig førstekontakt for bedriften når det skal kjøpes møbler.

Et stort antall flotte showrom er disponible i Oslo. Her vises det aller meste innen kontraktsmøbler frem og da av selgere som kan deres utvalgte produkter meget godt. Forhandleren har gode produsentavtaler og salgssystemer som sikrer en effektiv bestilling. Deres logistikkavdeling sikrer god flyt av varer frem til kunde hvor ”fritt levert og montert” har blitt en god standard i bransjen. Skulle noe dukke opp under veis eller i ettertid har forhandleren kundeservice personell til å løse kundens utfordringer.

I Oslo 2016 var det 35 kontraktsmøbelforhandlere med til sammen ca. 285 selgere. I 2019 er det 31 kontraktsmøbelforhandlere og tallet på selgere ca. 265.

Størrelsen på forhandleren og omsetningen varierer og det samme gjør naturlig da deres muligheter for showrom og interne støtteapparat. Oppkjøp og sammenslåinger av forhandlere skjer rett som det er. Det er i dag også god fart på utskiftning og litt ”rullering” av deres hovedprodusenter sammen med høyt inntak av nye spennende produsenter. Confidon synes det er svært spennende å følge med på forhandlerleddet.

Nøytrale Confidon selger ingen møbler men benytter ConfidonMetoden® til å støtte sine kunder i deres møbelanskaffelser og deres møte med møbelbransjen. Metodikken får det beste ut av det viktige forhandlerleddet som igjen skaper suksess for kunden.

Vi mener derfor at markedet og kunden i dag er avhengig av de mange forhandlerne, deres selgere, logistikkavdelinger og flotte showrom for å oppnå de beste løsningene og det største utvalget.

 

Mvh.

Tomas Falkenberg

Møbelspesialist / Confidon gründer / Partner

 

Helge Schjøth

Daglig leder / Partner

 

Les også:

Kontormøbelbransjen i dag

Fremtidens kontor

Nytt hovedkontor i 2023? 2024? 2025? Hvordan vil dagens kontorløsninger og kontormøbler se ut om 10 år? Kontormøbelbransjen har i dag ulike syn på fremtidens kontor. Bør bedriften velge celler, landskap, aktivitetsstyrt, eller nye konsepter som vil komme?

Stadig flere ansatte opplever i dag å måtte flytte ut av sine cellekontorer for så å bli plassert rett overfor sin kollega i et åpent landskap. Sitter de nå i fremtidens kontor? På nett ligger alle svar ledelsen og de ansatte både ønsker og ikke ønsker å finne.

Det er en spennende tid for bedriften som i dag planlegger et nytt hovedkontor.

Teknologien utvikler seg rekordraskt og det er i dag enda viktigere enn tidligere å tenke minimum 10 år frem. Lytt gjerne til de mange gode fremtidskonseptene som dukker opp med jevne mellomrom fra produsent, forhandler, agent, interiørarkitekt, og andre spesialister. Samtidig utvikler møbelprodusentene produkter de mener passer perfekt til fremtidens kontor.

Confidon har levd med og i kontormøbelbransjen siden 80-tallet og ser en klar trend. Arbeidsbordene blir mindre og færre, de plasseres ofte som grupper i landskap av ulike størrelser. Samtidig øker antallet sosiale soner som kan være både hyggelige og effektive. Hvordan ser det ut om 10-20 år? Hvordan skal det møbleres når den ansatte er 70% i møter og 30% ved sin arbeidsplass? Når de ansatte kan utføre sin jobb hvor som helst og møtes hvor de vil? Når en beregner ned mot 6m2 per ansatt og ikke lenger 12-18m2? Det er viktig å utnytte fremtidens bygg bedre, men også fortsette å la de ansatte ha gode opplevelser sammen.

Fellesnevner fra dagens suksesshistorier er kontorbygg med en god miks av ulike kontorarbeidsplasser tilpasset brukeren, og ofte en plass per ansatt. Her finnes det også et ønsket antall multirom, møterom, kaffesoner, bibliotek, lounge, og andre uformelle møteplasser. Løsningen er plasskrevende men samtidig trygg, hyggelig, og effektiv.

Hvor stor del av dagen sitter de ansatte ved sitt arbeidsbord? Ny forskning viser at et riktig svar er under 50%. Er det da tid for å tenke nytt? Bør bedriften redusere antall arbeidsbord, droppe personlig oppbevaring, rydde arbeidsbordet etter bruk, etablere en rekke ulike og alternative arbeidsplasser? Dette er et lederspørsmål hos leietaker, hvor drivkraften bør være å ville drive annerledes. Er svarene ja, er en tett på å kunne planlegge innflytting i det som kalles et aktivitetsstyrt kontor, eller ”fremtidens kontor”.

Hvordan er veien videre for en større leietaker som ønsker seg dit? Vi opplever at nybyggets forankrede planløsning sjelden støtter kontormøbelbransjens helt nye tanker. Selv om spaden ikke er satt i jorden og det er 2-3 år før leietaker flytter inn, er det for sent. Ved en total renovering burde det være enklere, men et vanlig svar her er at de store endringer som kreves av bygningskroppen blir for kostbar. Med andre ord er det her i landet ikke lett å følge med på den spennende utviklingen mange snakker om, eller å få prøvd dette ut i egnende lokaler (noen få unntak finnes i Norge). Flere banebrytende prosjekter gjennomføres nå i Europa, også Sverige ligger godt fremme i utviklingen. Det blir spennende å fortsatt følge med på utviklingen.

Det anbefales å sette opp et mulighetsstudie for så å velge de løsninger som passer bedriften og de ansatte best. Hvem som i dag er best til å guide en bedrift frem til riktig løsning for de kommende 10-20 år er det like mange meninger om som tilbydere. Trenden i dag sier “Future Office” eller aktivitetsstyrt kontor men det er mer tradisjonelle møbelkonsepter som fortsatt er dominerende. Confidon deler mer enn gjerne erfaringer fra våre prosjekter.

Uansett, et nytt hovedkontor med nye møbler og kompletterende interiør, ny identitet, og sterkere merkevarebygging gir alltid en positiv effekt. Gjør ledelsen tidlig et riktig valg av kontorløsning og involverer de ansatte i anskaffelsesprosessen, vil prosjektet ende med suksess.

Confidon oppsummerer med at når det skal anskaffes møbler til nytt hovedkontor de kommende årene bør fokus fortsatt være på:

Fleksibilitet / Funksjon / God kvalitet / Tidløs design / Riktig materialbruk.

Det eneste Confidon er sikre på, er at kundene fortsatt vil styres av følelser og lommebok når det skal velges møbler og interiør.

Selv flyttet Confidon sommeren 2013 inn i nytt kontorlokale i Oslo. Innenfor våre egne vegger finnes alle trivselsfaktorer, viktige arbeidsstasjoner, og det siste innen teknologi. Kontoret inneholder ingen kontormøbler, helt riktig for en nøytral rådgiver midt i kontraktmøbelbransjen.

Tomas Falkenberg – møbelspesialist

Les også:

Hurra (hjelp…) vi skal flytte!

Kontormøbelbransjen i dag

Kontormøbelbransjen i dag

I mer enn 10 år har Confidon kartlagt aktørene i en spennende bransje og fulgt kontormøblenes rivende utvikling. Vi deler gjerne våre erfaringer og oppdaterte markedsekspertise.

Confidon er en nøytral møbelspesialist hvor vi har mer enn 25 års erfaring fra salg av møbler til kontraktmarkedet. I 2006 tok vi steget over på kundens side og har siden vært en nøytral rådgiver og et besparende mellomledd ved anskaffelser for våre kunder av mer enn 24.500 arbeidsplasser og et nesten like stort antall øvrige møbler til kontor, skole og institusjon. Confidon selger ingen møbler.

Mange tilbydere og hard konkurranse

I Stor-Oslo alene omsettes det kontormøbler for kr. 400-600 millioner per år. Mer enn 350 produsenter konkurrerer om å få levert sine produkter. De støtter og pleier sine agenter, utvalgte forhandlere og interiørarkitekter som synes godt om deres produkter. I Stor-Oslo er det for øyeblikket 31 forhandlere av møbler til kontoret med til sammen ca. 220 selgere.

Bransjens ulike aktører og deres roller

Som kunde vil du i løpet av ditt prosjekt møte mange av bransjens ulike aktører. Arkitekt bistår tidlig med utforming av nytt hovedkontor med fokus på bygg, teknisk og helt ned til innvendige overflater. Interiørarkitekt tar normalt over og bistår bla. med identitet, farger og helhet. Du møter også tidlig på flere andre typer konsulentbedrifter som leverer støtte til kjente og mer ukjente oppgaver. Omtrent halvveis i prosjektet kontaktes prosjektleder av et stort antall møbelforhandlere. Når prosjektgruppen skal gjøre de endelige møbel og interiørvalg dukker de ulike forhandlere gjerne opp med ekspertise av ulikt slag. Dette kan være alt fra produsenter til fysioterapeuter – alt for å demonstrere at deres produkt er det beste.

”Alle selger møbler”

Møbelforhandleren selger naturlig nok møbler. Men vi ser i dag at også noen produsenter, agenter, interiørarkitekter, eiendomsaktører og flyttebedrifter selger møbler og tilhørende interiør. Bedriften kan også få gode tilbud på møbler fra sin leverandør av f.eks. AV-utstyr, kaffeløsninger, arkiv, eller kontorrekvisita. Netthandel av kontormøbler er langt fra optimalisert og gir kunden i dag liten merverdi. Det blir spennende å følge med på utviklingen, vi tror fortsatt mest på salgssjefen og deres favorittselger.

”Stor bedrift – liten produsent”

Svært ofte mottar de største produsentene ingen forespørsel fra de største prosjektkundene. Historisk sett har viljen og evnen til kundetilpasning vært liten eller fraværende hos de store produsentene. Dette er i dag med på å føre til at det beskrivende ledd ofte vegrer seg for å utfordre, og isteden styrer i retning av sine favoritt produkter og produsenter. Confidon ser de siste år en klar forbedring hos de største og anbefaler derfor en konkurranse med både flere større og mindre produsenter. Dette gir kunden bedre priser, logistikk, miljøfokus, produktmiks og sluttresultat.

”For lave priser”

Siden 2012 viser trender at mange bedrifter benytter færre og fysisk mindre platemøbler (arbeidsbord og oppbevaring). I samme periode har prosjektprisene for disse produktene falt til et nivå som Confidon mener nå er så lavt at det går utover kvaliteten. Uten nødvendig spisskompetanse hvor ”prisknekkere” elimineres eller avsløres, ender kunde opp med produkter uten ønskede egenskaper og for kort levetid. Som et eksempel bør et godt arbeidsbord med elektrisk hev/senk understell i et stort prosjekt ikke koste kr. 2.500,- men gjerne nærmere kr. 5.000,-. I slike prosjekter forsøker forhandleren å kompensere med økte priser på diverse tilbehør og sittemøbler. Vi opplever at kundene er villige til å betale for kvalitet på riktige produkter, dette vil også alle parter bli tilfreds med i lengden.

Confidon gleder oss allerede til et spennende 2020 som vi tror blir et år med mye innovasjon, oppkjøp, samarbeid, opprydning og en mer tilspisset konkurranse blant ulike tilbydere i kontormøbelbransjen.

Les også:

Fremtidens kontor

Hurra (hjelp…) vi skal flytte!

Kontormøbler – den offentlige innkjøpers mareritt?

Kostnader i et møbelprosjekt

Hva kan/bør/skal inventaret til nytt HK eller en skole koste? En komplett ny interiørpakke for kontoret tilsvarer normalt 1-2 års husleie. Confidon hjelper deg effektivt frem til reelle budsjettall i planleggingsfasen.

I stor-Oslo finnes det 32 dyktige møbelforhandlere med totalt ca. 240 selgere som viser frem produkter fra mer enn 360 kjente produsenter for bedriftens interiørgruppe og innkjøpsledelse.

Balanse og støtte i gruppens møte med møbelbransjen vil redusere totalkostnadene med inntil 60%. Start alltid prosjektet med et forankret komplett budsjett, det blir lønnsomt.

Les mer om temaet i en artikkel fra bladet Næringseiendom som ligger under “Om oss” og fanen “presse”.

Hurra (hjelp…) vi skal flytte!

Mye godt er skrevet om reisen til en bedrift som vurderer å flytte og frem til den er operativ i nytt flott lokale. Ønsker bedriften å benytte en “All inclusive” eller “Backpacker”reise?

Det er alltid en stor opplevelse for de ansatte å være med på etableringen av nytt hovedkontor. Majoriteten av oppgavene som skal løses erfarer vi at bedriftens ledelse sammen med de ansatte klarer meget godt. Innvolvering skaper samtidig engasjement og positiv merverdi. Enkelte oppgaver er litt mer ukjente, tidkrevende og kostnadsdrivende, her vil ekstern markedsekspertise være til god hjelp og svært besparende. En større møbelanskaffelse er et godt eksempel på en slik oppgave. Her vil Confidon sine nøytrale møbelspesialister støtte leietaker og gårdeier i møte med møbelbransjen.

Behøver bedriften supplerende spesialister til prosjektet finns disse i et stort antall. De vanligste aktørene i prosessen er søkemegler, flytteselskap, konsulenter innen administrative tjenester, arkitekt, interiørarkitekt og teknisk rådgiver. Ved behov er det enkelt å kunne be om ønsket støtte fra eksterne spesialister. Slik beholder bedriftens prosjektleder frihet og eierskap, litt som “Backpackeren” på reise.

For å enklere finne ut hva bedriften behøver av ekstern hjelp er en huskeliste over prosjektets hovedoppgaver til god hjelp. Vi synes artikkelen “Flyttetips”  i bladet NæringsEiendom 11/2013 oppsummerer dette meget godt og ønsker å dele den med våre lesere.

Les artikkelen her: Flyttetips

For bedriften som ønsker en tilnærmet “All inclusive” reise fra kun en aktør finnes det et par-tre større konsulentselskap som tilbyr dette. De leverer gjerne sine prosjektledere sammen med et stort antall egne konsulenter som blir honorert for sin tid. Bedrifter som velger denne reiseformen reduserer antall kontrakter, men også muligheten til å møte unike spesialister som rendyrker sitt fag og spisskompetanse.

Confidon og ConfidonMetoden er kun et av mange eksempler på en lønnsom tjeneste som store bedrifter bør kjenne til før reisen bestilles.

Confidon sitt beste reisetips foruten å bli godt kjent med ønskede reisemål og de ulike turoperatører, er å alltid beholde den gode tiden på sin reise. Med for liten tid er det lett  å ty til kostbare snarveier eller ende opp på feil destinasjon med brukket ben.

ConfidonMetoden er en trygg reiseguide i møbelbransjen som ikke finnes på nett, men i et lite og hyggelig reisebyrå i Bogstadveien 6 med nøytrale møbelspesialister.

Les også:

Fremtidens kontor

Kontormøbelbransjen 2016

Nøytral AV-spesialist på plass

Confidon tilbyr nå en nøytral AV-spesialist, like nøytral som våre møbelspesialister. Få vite hva som finnes av produkter og muligheter, deretter tilpasses en riktig kravspesifikasjon.

Teknisk utstyr til audiovisuelle møterom og videokonferanse utvikles raskt, og investeringen er i likhet med en komplett møbelpakke betydelig ved feks. etablering av bedriftens nye hovedkontor.

Ønskes det nøytral rådgivning fra en AV-spesialist for å utarbeide et tidlig reelt budsjett, teknisk kravspek, optimal konkurranse, og kvalitetssikring av en avansert leveranse, vil ConfidonMetoden® raskt tilføre merverdi i prosjektet.

Confidon samarbeider nå med en svært oppdatert og teknisk spesialist. I likhet med Confidon sine møbelspesialister har han en helt nøytral posisjon i bransjen, han verken anbefaler produsenter eller selger deres produkter, og kunden er eneste betaler av honorar.

For mer info ta kontakt med Tomas Falkenberg